MPSC, महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019, राज्य कर निरीक्षक प्रतिक्षा यादी निकाल 2022

0
MPSC

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC), महाराष्ट्र अधीनस्थ सेवा मुख्य परीक्षा 2019, राज्य कर निरीक्षक प्रतिक्षा यादी निकाल 2022

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) Maharashtra Subordinate Services Main Exam 2019, State Tax Inspector Recommendation from waiting list Result 2022 (Advt No 09/2019)

 

प्रसिध्दिपत्रक पहा – CLICK HERE
प्रतिक्षा यादी निकाल पहा – CLICK HERE

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here