मुदतवाढ – महाराष्ट्र राज्य पोलीस (Maharashtra Police) 17471 जागांची पोलिस कॉन्स्टेबल पद मेगा भरती 2024

0
maharashtra police

महाराष्ट्र राज्य (Maharashtra Police) मार्फत 17471 जागांची पोलीस कॉन्स्टेबल पदांची मेगा भरती 2024

Maharashtra State Police, Apply Online For 17471 Police Constable, Police Constable Bandsman, State Reserve Police Force Armed Police Constable (SRPF), Jail Constable and Police Constable Driver Post Recruitment 2024

 

पोलीस भरती 2024 साठी कोणते परिक्षा बुक्स घ्यावेत ? – CLICK HERE

नोकरीचे ठिकाण :- संपुर्ण महाराष्ट्र

Advt No :-

एकुण जागा :- 17471 जागा

पदाचे नाव :- पोलिस कॉन्स्टेबल
1) पोलीस शिपाई – 9595
2) पोलीस शिपाई बँड्समन – 41
3) राज्य राखीव पोलीस बल सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF) – 4349
4) कारागृह शिपाई – 1800
5) पोलीस शिपाई चालक – 1686

पद निहाय जागा :-

अ.क्र. संवर्ग पदसंख्या
1 पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर- लोहमार्ग) 80
2 पोलीस शिपाई चालक (रायगड-अलिबाग) 31
3 पोलीस शिपाई (पुणे ग्रामीण) 448
4 पोलीस शिपाई चालक (पुणे ग्रामीण) 48
5 पोलीस शिपाई चालक (सिंधुदुर्ग) 24
6 पोलीस शिपाई (सिंधुदुर्ग) 118
7 लोहमार्ग पोलीस शिपाई (मुंबई) 51
8 पोलीस शिपाई चालक (पुणे-लोहमार्ग) 18
9 पोलीस शिपाई (पुणे-लोहमार्ग) 50
10 पोलीस शिपाई चालक (ठाणे शहर) 20
11 पोलीस शिपाई (पालघर) 59
12 पोलीस शिपाई (रत्नागिरी) 149
13 पोलीस शिपाई चालक (रत्नागिरी) 21
14 लोहमार्ग पोलीस शिपाई चालक (मुंबई) 4
15 पोलीस शिपाई (नवी मुंबई) 185
16 पोलीस शिपाई (ठाणे शहर) 666
17 पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) 126
18 पोलीस शिपाई चालक (छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण) 21
19 पोलीस शिपाई (जालना) 102
20 पोलीस शिपाई चालक (जालना) 23
21 पोलीस शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) 212
22 कारागृह शिपाई (छत्रपती संभाजीनगर) 315
23 पोलीस शिपाई चालक (बीड) 5
24 पोलीस शिपाई (बीड) 165
25 पोलीस शिपाई (लातूर) 44
26 पोलीस शिपाई चालक (लातूर) 20
27 पोलीस शिपाई (परभणी) 111
28 पोलीस शिपाई चालक (परभणी) 30
29 पोलीस शिपाई (नांदेड) 134
31 सशस्त्र पोलीस शिपाई (काटोल SRPF) 86
32 पोलीस शिपाई (अमरावती शहर) 74
33 पोलीस शिपाई (वर्धा) 20
34 पोलीस शिपाई (भंडारा) 60
35 पोलीस शिपाई (चंद्रपूर) 146
36 पोलीस शिपाई (गोंदिया) 110
37 पोलीस शिपाई (गडचिरोली) 742
38 पोलीस शिपाई चालक (गडचिरोली) 10
39 पोलीस शिपाई (नाशिक शहर) 118
40 पोलीस शिपाई (नागपूर ग्रामीण) 124
41 पोलीस शिपाई (अहमदनगर) 25
42 सशस्त्र पोलीस शिपाई (दौंड SRPF) 224
43 पोलीस शिपाई चालक (अहमदनगर) 39
44 पोलीस शिपाई (जळगाव) 137
45 पोलीस शिपाई (सोलापूर ग्रामीण) 85
46 पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर ग्रामीण) 9
47 पोलीस शिपाई (मुंबई) 2572
48 कारागृह शिपाई (दक्षिण विभाग, मुंबई) 717
49 पोलीस शिपाई (हिंगोली) 222
50 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF कुसडगाव) 83
51 पोलीस शिपाई (धुळे) 57
52 पोलीस शिपाई (नंदुरबार) 151
53 पोलीस शिपाई (सातारा) 196
54 पोलीस शिपाई (अकोला) 195
55 पोलीस शिपाई (धाराशिव) 99
56 पोलीस शिपाई (अमरावती ग्रामीण) 198
57 पोलीस शिपाई (ठाणे ग्रामीण) 81
58 पोलीस शिपाई (पिपरी चिंचवड) 262
59 पोलीस शिपाई चालक (सोलापूर) 13
60 पोलीस शिपाई चालक (ठाणे ग्रामीण) 38
61 पोलीस शिपाई चालक (सातारा) 39
62 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF धुळे) 173
63 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट1) 315
64 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF पुणे गट2) 362
65 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF मुंबई) 446
66 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF नवी मुंबई) 344
67 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF अमरावती) 218
68 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF छ. संभाजीनगर) 173
69 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF नागपूर) 242
70 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF जालना) 248
71 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF कोल्हापूर) 182
72 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF दौंड गट 7) 230
73 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF सोलापूर) 240
74 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF देसाईगंज) 189
75 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF गोंदिया) 133
76 पोलीस शिपाई (नागपूर- लोहमार्ग) 4
77 कारागृह शिपाई (पुणे) 513
78 पोलीस शिपाई बँड्समन (छ. संभाजीनगर) 8
79 पोलीस शिपाई बँड्समन (चंद्रपूर) 8
80 पोलीस शिपाई बँड्समन (बुलढाणा) 9
81 पोलीस शिपाई बँड्समन (मुंबई) 24
82 कारागृह शिपाई (नागपूर) 255
83 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF उदेगाव अकोला) 86
84 सशस्त्र पोलीस शिपाई (SRPF हातनूर जळगाव) 83
85 पोलीस शिपाई चालक (बृहन्मुंबई) 917
86 पोलीस शिपाई चालक (पुणे शहर) 202

 

संपुर्ण जाहिराती पहाण्यासाठी – CLICK HERE

शैक्षणिक पात्रता :-
1) पोलीस शिपाई,पोलीस शिपाई-वाहन चालक, पोलीस शिपाई (SRPF) & कारागृह शिपाई – इयत्ता 12वी पास
2) पोलीस बॅन्डस्मन – इयत्ता 10वी पास

वयोमर्यादा :- दि 31 मार्च 2024 रोजी (मागासवर्गीय / खेळाडू / अनाथ प्रवर्ग 05 वर्षे वयामध्ये सवलत, प्रकल्पग्रस्त /भूकंपग्रस्त 45 वर्षापर्यंत, पदवीधर / अंशकालीन उमेद्वार 55 वर्षापर्यंत, माजी सैनिक सवलत सशस्त्र दलातील उमेदवाराच्या सेवेच्या कालावधीच्या बरोबरीने अधिक 3 वर्षे असेल) (आपले वय मोजा – CLICK HERE)
1) पोलीस शिपाई, पोलीस बॅन्डस्मन & कारागृह शिपाई – 18 ते 28 वर्षे
2) पोलीस शिपाई-वाहन चालक – 19 ते 28 वर्षे
3) पोलीस शिपाई (SRPF) 18 ते 25 वर्षे

शारीरिक पात्रता :-
उंची – पुरुष 165सेमी, महिला 155सेमी
छाती – पुरुष 79 सेमी पेक्षा कमी नसावी

फी :-  खुला प्रवर्ग ₹450/-, मागास प्रवर्ग ₹350/-

अर्ज करण्याची पध्दत :- ऑनलाईन

ऑनालईन परीक्षा (CBT) :-  

अर्ज अंतिम दिनांक :- 31 मार्च 2024 15 एप्रिल 2024

अर्ज सुरुवात दिनांक :- 05 मार्च 2024

गडचिरोली जिल्हयामध्ये राहणाऱ्या उमेदवारांनाच गडचिरोली जिल्हा पोलीस भरतीमध्ये भाग घेता येईल.

अ.क्र पदाचे नाव पदसंख्या एकुण जागा PDF  
1 पोलीस शिपाई 9595 CLICK HERE
2 पोलीस शिपाई बँड्समन 41 CLICK HERE
3 सशस्त्र पोलीस शिपाई 4349 CLICK HERE
4 कारागृह शिपाई 1800 CLICK HERE
5 पोलीस शिपाई चालक 1686 CLICK HERE

NotificationApply

 

 

  ENGLISH ADVERTISMENT  

Maharashtra State Police, 8784 Police Constable Post Recruitment 2024

 

Job Location :- All Over Maharashtra

Advt No :-  

Total Seats :- 17471 Posts

Post Name :- Police Constable
1) Police Constable – 9595
2) Police Constable Bandsman – 41
3) State Reserve Police Force Armed Police Constable (SRPF) – 4349
4) Jail Constable – 1800
5) Police Constable Driver – 1686

Educational Qualification :-
1) Police Constable, Police Bandsmen, Police Constable-Driver, Police Constable-SRPF & Prison Constable – 12th Pass.
2) Police Bandsmen – 10th Pass.

Age Limit :-  As on 31 March 2024 (Reserved Category 05 Years Relaxation) (Calculate Your Age – CLICK HERE)
1) Police Constable, & Prison Constable – 18 to 28 years
2) Police Constable-Driver – 19 to 28 years
3) Police Constable-SRPF – 18 to 25 years

Fee :- Open Category ₹450/-, Reserved Category ₹350/-

Method of Application :- Online

Date of Examination :-

Physical Qualification :-
Height – Male 165cm, Female 158cm
Chest – Male should not be less than 79 cm

Online Application Last Date :- 31 March 2024 15 APRIL 2024

Online Application Start Date :- 05 March 2024

NotificationApply

 

 

 

Important Links
Follow Facebook Page Click Here
Follow Instagram Channel Click Here
Subscribe YouTube Channel Click Here
Join WhatsApp Group Click Here
Join Telegram Channel
Click Here

 

FORM Online

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here