महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, शिष्यवृत्ती परीक्षा 5 वी, 8 वी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच

महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे, शिष्यवृत्ती परीक्षा – पूर्व उच्च प्राथमिक इयत्ता 5 वी आणि पूर्व माध्यमिक इयत्ता 8 वी परिक्षा प्रश्नपत्रिका संच 2022

Maharashtra State Examination Council Pune, Scholarship Exam – Pre Upper Primary Scholarship Examination Std 5th (PUP) / Pre Secondary Scholarship Examination Std 8th (PSS) Exam Result 2022

 

पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ५ वी) स्वरुप पहा – CLICK HERE
पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा (इयत्ता ८ वी) स्वरुप पहा – CLICK HERE

शिष्यवृत्ती परीक्षा निकाल – CLICK HERE

 पूर्व उच्च प्राथमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१७ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ५ वी)
माध्यम पेपर क्र. – १ पेपर क्र. – २
मराठी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
उर्दु SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
हिंदी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
गुजराती SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
इंग्रजी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
सिंधी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
तेलुगू SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
कन्नड SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D

 

 पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ती परीक्षा फेब्रुवारी – २०१७ प्रश्नपत्रिका संच (इयत्ता ८ वी)
 

माध्यम पेपर क्र. – १ पेपर क्र. – २
मराठी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
उर्दु SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
हिंदी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
गुजराती SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
इंग्रजी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
सिंधी SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
तेलुगू SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D
कन्नड SET A    SET B    SET C    SET D SET A    SET B    SET C    SET D